Πολιτική Απορρήτου

Το site www.gkravas.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπου βρίσκεται το On-Line Βιβλιοπωλείο της. Η «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.gkravas.gr βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας, όπως τον Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.gkravas.gr.

Με την παρούσα πολιτική της η «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το www.gkravas.gr. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.
Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Για τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά την παραγγελία προϊόντων από το on-line βιβλιοπωλείο ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) κτλ. και, στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (e-mail) αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η μη συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων (*) στο on-line βιβλιοπωλείο καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Μέσω του δικτυακού τόπου www.gkravas.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία (newsletters), αλλά και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα που προσφέρει η «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη και τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters), ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Μεταξύ των προσωπικών στοιχείων του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης (δικής του επιλογής) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα «υποχρεωτικά» στοιχεία δεν θα μπορέσει να γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων από την «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από την «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων στο www.gkravas.gr υπηρεσιών προς τους χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας μέσω του on-line βιβλιοπωλείου και την καταγραφή αγορών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κτλ. Η «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών τους. Η «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.gkravas.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης του www.gkravas.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει τις ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς τη «ΓΚΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gkravas.gr. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται αυτομάτως όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο.

Καλάθι αγορών