Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ                                                                                              4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                  5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                  9

Κεφάλαιο Πρώτο

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ & Η απαραίτητη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανεξέλεγκτης κατάληξης                                                                                                     10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                       10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                         13

Α.   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                              17

Β. ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗ

ΣΧΕΔΙΟ                                                                                                           23

 1. Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τη μετάβαση σε μια διαφορετική αρχιτεκτονική του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος (2004) 23
 2. 2.  Το «τέρας» της ανεξέλεγκτης οικονομικής παγκοσμιοποίησης δηλαδή οι σχεδόν ανεξέλεγκτες αγορές συναλλάγματος                          25
 3. Το τεχνικό σχέδιο των οικονομολόγων είναι το μη σχέδιο   29

Γ.  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ                                                                                                 30

 1. Η μετανάστευση, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή 30
  α) Η  κλιματική  αλλαγή                                                                              30
  β) Οι μεταναστευτικές πιέσεις σίγουρα θα αυξηθούν                        31
 2.  Η βραδύτητα στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα                                                                                                               32
 1. Η καχυποψία για τους πραγματικούς στόχους της ΕΕ 34 α) Η Έκθεση «Μεταναστευτική Αντικατάσταση» του ΟΗΕ, 2000     34

β) Το Σύμφωνο του ΟΗΕ για την Μετανάστευση, 2018                      34

 1. Ο προβληματισμός για το κοινωνικό αποτύπωμα του επιχειρείν 36 Δ. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡ-

ΝΗΣΗΣ                                                                                                            39

 1. Σίλικον Βάλεϋ: Η «ατμομηχανή» της οικονομικής παγκοσμιοποίη-

σης                                                                                                                 39

 1. Οι δύο βασικές επιδιώξεις για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης 40
 2. Η παγκόσμια οικονομικο-πολιτική ελίτ είναι σε ευθεία σύγκρουση με τη δικαιϊκή τάξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 41 α) Η Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648): το ισχύον διεθνές σύστημα των εθνών-κρατών                                                                                             41 β) Η ανεξέλεγκτη οικονομική παγκοσμιοποίηση επιφέρει πλήγματα στη δημοκρατία                                                                                          43

γ) Το σχέδιο για την εφαρμογή της πολιτικής των «ανοιχτών συνόρων» δεν λειτουργεί ως μη συμβατό με την ανθρώπινη φύση        45

Ε.   ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΤ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   47 1.  Κεντροδεξιά και κεντροαριστερά είναι οι δύο όψεις του ίδιου Νο-

μίσματος                                                                                                          47

 1. Η σύγχρονη διεθνιστική Αριστερά είναι πια βολική στα σχέδια της ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας 49 α) Ο δήθεν «δημοκρατικός πατριωτισμός» της                                   49

β) Από την ιδεολογική εμμονή της στο «διεθνισμό» είναι πια βολική στα σχέδια της ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας                                  51 γ) Αυτόκλητη  και  εκουσίως έχει μεταβληθεί σε εξυπηρετητής των σχεδίων της ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας                                    52

ΣΤ.  ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                                             53

 1. Πλέον, δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες συγκρούονται ανοιχτά, σε πλανητικό επίπεδο 53
 2. H ηγεμονία της ομάδας G7, αμφισβητείται ανοικτά από την ομάδα

BRICS                                                                                                                53

α) Η οφειλόμενη στη παγκοσμιοποίηση σύγκλιση των οικονομιών   54

β) Η συνεισφορά της G7 στην παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στα επόμενα χρόνια                                                                       56 γ) Οι αναμενόμενες αλλαγές και οι αιτίες τους                                      57

 1. Η παγκόσμια νομισματική τάξη γίνεται περισσότερο διπολική 60   Η ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών κοσμοθεωριών σε πλανητικό επίπεδο, έχει σχεδόν παγιωθεί                                               63 α) Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί νέους συσχετισμούς δυνάμεων και διαμορφώνει νέες ισορροπίες                                          63

β) Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία κορύφωσε την αντιπαράθε-

ση και όξυνε τον ανταγωνισμό                                                                64

Ζ.  ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ                                                68

Η.  Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ                73

 1. Η παγκόσμια τάση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων 73 2. Το ασχηματοποίητο μεν πλην όμως ισχύον διεθνές πολυπολικό σύ-

στημα πολιτικών και οικονομικών ισορροπιών                                    74 3.  Οι παράγοντες που καθορίζουν τα επόμενα δύο τέταρτα του 21ου αιώνα                                                                                                               75

 1. Η δυσκολία της Δύσης να ηγηθεί του κόσμου 78

Θ.  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑ-

ΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ                                                            81

Ι.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ  82

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                         94 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ                                                                                         96 _

Κεφάλαιο Δεύτερο                                                                                      

ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ– ΤΟΥ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ & Ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. στο πολιτικό πεδίο                                                                                                     97 ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                 97

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                    100

Α.   Η  ΕΕ  ΔΙΕΠΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΛΟΓΙΚΗ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ,  ΚΑΘ’

ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                                                         102

Β. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ

α)  Ο  Κανονισμός  του  Δουβλίνου III                                                      106

β) Η αφορμή αναθεώρησης όλων των νομικών πράξεων της ΕΕ στον τομέα του ασύλου                                                                                       107 γ) Η  μεταναστευτική  πολιτική  έχει  κοινοτικοποιηθεί                      108

Γ.  ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ «ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ» ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ    110

Δ.  ΤΟ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ      113 1.  Διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από το 2020                                                                             113

 1. Συμπεράσματα επί της πρότασης των Βρυξελλών για το νέο Σύμ-

φωνο                                                                                                           119

Ε. ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ       120

 1. Η καχυποψία για τους πραγματικούς στόχους της ΕΕ 120
 2. Πρώτο κρίσιμο δίλημμα                       121
 3. Δεύτερο κρίσιμο δίλημμα 124 α) Ένα παλιό πρόβλημα με νέους ορούς                                              127

β) Το γαλλικό παράδειγμα                                                                        128

ΣΤ.  Σ’ ΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΟΙ ΜΚΟ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙ-

ΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ-ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ                                                                 129

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                       136 _ 

Κεφάλαιο Τρίτο                                                                                             

Η ΟΥΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΑ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ, ΩΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α-

ΝΤΙΛΗΨΗ                                                                                            138 ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                              138

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                   141

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ «ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ»                         142

 1. Η ΕΚΤ δεν είναι μια κεντρική τράπεζα με τη λειτουργία της Fed 142

α) Η μοναδική εντολή της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών                                                                                                      143 β) Ρήτρα  περί  μη  νομισματοποίησης  κρατικού  χρέους                 143

γ) Η ΕΚΤ δεν έχει εντολή να καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία του

Ευρώ                                                                                                           144

 1. Η Ευρωζώνη ήταν εξ αρχής ελαττωματική, το Ευρώ γεννήθηκε «α-

νάπηρο», τι άλλαξε μετά τη διεθνή κρίση του 2008;                           144 α) Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο                                               147

β) Ευρωπαϊκή  Τραπεζική  Ένωση                                                           150

 1. Ως προς τη γερμανική περίπτωση, οι Βρυξέλλες λειτουργούν με

«δύο μέτρα και δύο σταθμά»                                                                   152 α) Μέσα στο Ευρώ υπάρχει ανεπαρκής ευελιξία για να επιτευχθεί βιώσιμη και διαρκής σύγκλιση ανάμεσα στα κράτη μέλη               152 β) Η ΕΝΕ δημιουργήθηκε χωρίς καθόλου μηχανισμούς αποτροπής ή επίλυσης κρίσεων                                                                                        153

γ)  Η Γερμανία απέρριψε την πιθανότητα να λειτουργήσει η ΕΚΤ όπως η FED                                                                                                              157

δ) Για τη Γερμανία, κακή και η ιδέα της έκδοσης «ευρωομολόγου» χρέους                                                                                                            158 ε) Για το Βερολίνο δεν ήταν ποτέ καλή ιδέα η θέσπιση ορίων και στα ελλείμματα και στα πλεονάσματα                                                             161 στ) Η «αρχή» της μη ισχυροποίησης στην ευρωπαϊκή σκακιέρα, στο διηνεκές                                                                                                           163

Β.  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΑ-

ΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ                                      166

Γ.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΝΑ-

ΤΟ                                                                                                                      174

 1. Ο αντιδυτισμός του Κρεμλίνου                                                     174
 2. Η συνεργασία του «γαλλο-γερμανικού άξονα» με την εθνικιστική

Ρωσία του Β. Πούτιν                                                                                   177

 1. Το ασχηματοποίητο μεν πλην όμως ισχύον διεθνές πολυπολικό σύστημα ισορροπιών με τις ΗΠΑ στην κορυφή του 178 α) Η 15η Σεπτεμβρίου του 2008 σηματοδότησε το τέλος της «μονοπο-

λικής στιγμής»                                                                                          178

β) Η αλλαγή πλεύσης της Γαλλίας  σηματοδότησε το τέλος του «άξονα

Βερολίνου –Παρισιού»                                                                           179

 1. Η γερμανο-ρωσική επιδίωξη ανοίγματος μιας προοπτικής διόρθω-

σης της κατανομής ισχύος                                                                         180

 1. Το πολιτικό πρόβλημα του προσανατολισμού της ΕΕ 181 α) Η γερμανική επιλογή της εξάρτησης της «Ένωσης» από τη ρωσική ενέργεια                                                                                                        181

β) Η στροφή της Γερμανίας στην απεξάρτησή της από τη ρωσική ενέρ-

γεια                                                                                                             182 γ) Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έλυσε το πολιτικό πρόβλημα του προσανατολισμού της ΕΕ                                                                           182

 1. Σε μια διαιρεμένη Ευρώπη δεν αποτελεί στόχο ούτε η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος άμυνας και ασφάλειας 185

Δ.  Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 186

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                       192

_

Κεφάλαιο Τέταρτο

Ο «ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ                                                                                            195 ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                     195

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                       198

Α.   ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                     199

Β.  Η ΡΩΣΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑΣ

ΣΤΗΝ  ΟΥΚΡΑΝΙΑ  ΠΑΡΑ  ΜΕΝΟΝΤΑΣ  ΑΜΕΤΟΧΗ                           202 1.  Η διαμάχη μεταξύ Δύσης και Ρωσίας για την κυριαρχία επί της Ουκρανίας δεν θα οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο                              202 2.  Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν ενοχλούν συναλλαγές που αφορούν την ενέργεια                                                                       204

Γ.   ΠΑΙΓΝΙΟ  ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ  ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ                                     206 1.  Η «αποθάρρυνση / αποτροπή των αγορών» (market deterrence) θα είναι πολύ αργή και αναποτελεσματική, πολιτικά, για να επηρεά-

σει τις αποφάσεις του Κρεμλίνου                                                            206

 1. Ο βαθμός  της  σφυρηλάτησης  της  «συμμαχίας  των  αναδυόμε-

νων αγορών»                                                                                            209

Δ.  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΔΙΝΗ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΝΟΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                                    210

 1. Ούτε το εγχείρημα του Νόμου 4001/2011, ούτε το εγχείρημα του

East-Med έτυχαν γερμανικής υποστήριξης                                         213 2.  Στη κατασκευή του East-Med, δεν αντιδρά μόνο η Τουρκία αλλά και η Ρωσία και η Γερμανία, η κάθε μία για τους δικούς της …      215 3.  Ο ευρωπαϊκός κόσμος και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται φυσικό αέριο από μια φιλική πηγή τώρα και στο μέλλον               216

Ε.  Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑ-

ΝΩΝ                                                                                                                  219

ΣΤ.   ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  &  Ο «ΤΡΙΤΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ»                                                                                                        220

Ζ.   ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ                             224 Η.  Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΗ ΜΟ-

ΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ Ο «ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ                                                                                                         227 α) Η ασύνετη θέση της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο στην

Ουκρανία                                                                                                      228 β) Η άλογα θεμελιωμένη θέση της παράτασης της συμμετοχής      229

γ) Η προϋπόθεση λήψης απόφασης εκ νέου παράτασης της ελληνικής συμμετοχής στον πόλεμο στην Ουκρανία                                              229

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                       230

_

Κεφάλαιο Πέμπτο                                                                                          

Η ΕΕ, ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕ-

ΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ                                                            232

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                     232

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                       234

Α.   ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΘ 1982                241 Β.  ΟΙ 10 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Υ / ΑΟΖ                                      243 1ος.  ΝΟΜΟΣ 3948/1959 (ΦΕΚ 68)                                                   243 2ος.  Ν.Δ. 142/1969 (ΦΕΚ 48)                                                            243

3ος.  ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ ΤΟΥ 1976                                         246 α) Η αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ,

14.8.1974                                                                                                   246

β) Η στρατηγική της κυβέρνησης Καραμανλή για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας                                                                                        249

γ) Η απόρρητη Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της 17.5.1976 και τις επιστολές Κίσινγκερ προς τους ομολόγους του της Ελλάδας και της

Τουρκίας                                                                                                    252 δ) Η Κρίση του “Χόρα” 5.8.1976                                                            257

4ος.  Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΣ ΤΗΣ 1.2.1988                     261 α) Η “Κρίση του Σισμίκ 26-29.3.1987”                                                 262

β) Η συνάντηση στο Νταβός τον Ιανουάριο του 1988                  264

5ος.  ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΤΟΥ 1997             270 α)  Το τουρκικό casus belli                                                                      270

β)  Η “Κρίση των Ιμίων 25.12.1995 – 31.1.1996”                                270

γ) Η απόρρητη επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της 2ας Φεβρουαρίου

1996                                                                                                            272

δ) Το Κοινό Ανακοινωθέν της Μαδρίτης ως κατάληξη της Κρίσης των βραχονησίδων Ίμια                                                                               273 6ος.   Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ ΤΟΥ 1999                                        279 α) Αποσαφήνιση των βασικών δεδομένων                                         279

β) Η υποχώρηση της κυβέρνησης Σημίτη και ο συμβιβασμός     283 7ος. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ 17.12.2004

ΚΑΙ ΤΗΣ 3.10.2005                                                                                    292 α) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17.12.2004        296

β) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 3.10.2005       304

8ος.  ΝΟΜΟΣ  4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179)                                               310

 1. Το «φοβικό  σύνδρομο»  της  ελληνικής  πολιτικής  ελίτ           310
 2. Ο East-Med ώθησε το πολιτικό προσωπικό της Αθήνας 311
 3. Ο Νόμος  4001/2011                                                                     311

9ος.  ΤΟ ΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ «ΤΟΥΡΚΟ-ΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΤΟΥ

2019                                                                                                            313

 1. Το «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία 313 2. Η πρωτοκόλληση στον ΟΗΕ του νομικώς ανυπόστατου «τουρκο-

λιβυκού μνημονίου»                                                                               316 α) Η αντίδραση της Αθήνας                                                                   317

β) Η στάση της ΕΕ και των ΗΠΑ                                                       318

10ος.  ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ & ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΤΟΥ

2020                                                                                                            321

Γ.  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗ-

ΠΙΔΑΣ                                                                                                           323

 1. Η Τουρκία δεν θέλει νομική επίλυση της διμερούς διαφοράς 325
 2. Η Τουρκία θέλει πολιτική επίλυση της διμερούς διαφοράς 328

α) Η Τουρκία θέλει να καταστούν διαφορές ενώπιον της διεθνούς Δικαιοσύνης με την υπογραφή της Ελλάδας και οι αστήρικτες διεκδική-

σεις της                                                                                                          328 β) Επιπλέον, η Τουρκία θέλει η διμερής διαπραγμάτευση να ξεκινήσει στη βάση του σημερινού εύρους των 6 ν.μ. αιγιαλίτιδας ζώνης        331

Δ.   ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 334

Ε.  ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ «ΑΙΤΗΜΑ» ΓΙΑ ΣΥ-

ΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ;                                                        340

 1. Η γερμανική άρνηση στην ένταξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαλόγου με την Τουρκία 340   Το άρθρο 156 του ν. 4001/4011 χρησιμοποιείται στις ρηματικές διακοινώσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ      342 3.  Η Ελλάδα δεν ξεκινάει διαπραγματεύσεις με βάση το σημερινό εύ-

ρος των 6 ν.μ. χωρικά ύδατα                                                                     343 4.  Η  σκληρή  πραγματικότητα                                                                 344

ΣΤ.  Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ                                               347 1.  Τα πιθανά αποτελέσματα της μιάς και της άλλης περίπτωσης «συ-

νυποσχετικού»                                                                                             347

 1. Το ΔΔΧάγης δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της συνοχής πο-

λυάριθμων νησιών                                                                                      350

 1. Οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτική δικαιοδοσία του ΔΔΧάγης με τη νέα Δήλωση της Ελλάδας της 14.1.2015 353
 2. Χάραξη ευθειών γραμμών βάσης 355
 3. Η ανάγκη άμεσης επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα

12 ν.μ. στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου                                        357

Ζ.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΡΕΣΙΤΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙ-

ΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ                                                                                   359 ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                       360

_

Κεφάλαιο Έκτο                                                                                         

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ;                                                                         393

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                     393

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                   396

Α.  Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΗΤΤΗ-

ΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ                                               398

Β.  ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ                                                                                    402

 1. Το ασχηματοποίητο μεν πλην όμως ισχύον διεθνές πολυπολικό σύστημα ισορροπιών με τις ΗΠΑ στην κορυφή του 402 2.  Η γερμανο-ρωσική επιδίωξη ανοίγματος μιας προοπτικής διόρθω-

σης της κατανομής ισχύος                                                                      403 Γ.   Ο  ΔΙΤΤΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                                       404 α) Γερμανική στήριξη στη φιλοδοξία της Τουρκίας να εισέλθει στο διεθνές σύστημα ισορροπιών                                                               404 β) Η αυτοπεποίθηση της Τουρκίας ότι μπορεί να εισέλθει στο διεθνές σύστημα ισορροπιών με όρους μεγάλης δύναμης                            405 γ) Η φιλοδοξία της Τουρκίας αποτελεί, ταυτοχρόνως, και σκοπός κοινού ενδιαφέροντος της Γερμανίας και της Ρωσίας                           406 δ) Η Τουρκία είναι ένα νέο “Ζήτημα” για τις ΗΠΑ                             406

ε) Η αντίδραση της Μέρκελ στον υπαινιγμό του Μακρόν για αποπο-

μπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ                                                           407 στ) Οι γαλλικές προσπάθειες για κοινή στρατηγική απέναντι στην

Τουρκία παραμένουν άκαρπες                                                              410 ζ) Η δύσκολη θέση των ΗΠΑ                                                                  411

η)  Η εκμετάλλευση της αμερικανικής ταλάντευσης από τους Τούρ-

κους                                                                                                            412 θ) Ο διττός στόχος της Γερμανίας                                                         412 Δ.   Η ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                                  414

Ε.   Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΙΝΟΗΣΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΑ ΠΑ-

ΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΣΤΑΘΗΣ…                                                421

ΣΤ.  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ

ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                                                    423

Ζ.  ΤΑ 10 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Τι είναι λογικό να περιμένει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα;                                                        427

 1. Διεργασίες αναμόρφωσης  του  συσχετισμού  δυνάμεων         427 2.  Ο Τουρκικός αναθεωρητισμός είναι δυνητικά δύναμη διάλυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ                                                  427
 2. Ούτε μια αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής θα μπορούσε από μόνη της να είναι πανάκεια 428
 3. Η εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ 437   Η έλλειψη μιας κοινής πολιτικής γραμμής απέναντι στην Τουρκία εντοπίζεται στην διαμάχη για το ρόλο του ΝΑΤΟ                              441
 4. Ο μύθος της αμερικανικής υπερδύναμης 443
 5. Η υποχώρηση των ΗΠΑ στην πρωτοκόλληση του «τουρκο-λιβυκού μνημονίου» στον κατάλογο του ΟΗΕ με τις διεθνείς συνθήκες 444   Έχει αποτύχει η ασκούμενη από το ΄74 «πολιτική του κατευνασμού» που στοχεύει στην αποφυγή της όξυνσης των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων                                                                                 445

 1. Η λανθασμένη θεωρία ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός 447 10.  Η Ελλάδα χρειάζεται να επανεξετάσει όλη την πολιτική της απέναντι στη Γερμανία και να συσπειρώσει όλους τους δυνητικούς αντι-

πάλους της Τουρκίας                                                                              448

Η.  ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟ Ή –ΕΑΝ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ–

ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;                                              452

 1. Θουκυδίδης: «Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο»

α) Η εθνική ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι συνδεδεμέ-

νες…                                                                                                               453

β) Η απαραίτητη ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την

Τουρκία                                                                                                      454

γ) Η στρατιωτική ισχύς είναι αυτή που απομακρύνει την πιθανότητα στρατιωτικής αναμέτρησης                                                                       454

 1. Η εξουσιοδότηση της κυβερνητικής εξουσίας από την Εθνοσυνέ-

λευση να πολεμήσει τον εξ ανατολών εχθρό                                         455

 1. Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας -ΣΕΑ 458

Θ.  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: τι είναι λογικό να περιμέ- νει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα;                          459

Ι.  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ «ΦΑΥΛΟΥ

ΚΥΚΛΟΥ»  ΑΝΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  ΤΟΥΡΚΙΑ                                                    461

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                       463 ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                      466 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                               470

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                                       476 _

Καλάθι αγορών